• Język: Polski Polski
 • Waluta: PLN
 • zmień

Język:

Waluta:

Regulamin sklepu

 

 • 01

             Następujące pojęcia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Administrator — - firma MidiPlay, będąca zarazem właścicielem serwisu midiplay.pl.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie www.midiplay.pl
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała usługę i utworzyła konto w Serwisie w celu skorzystania z funkcjonalności usługi lub która korzysta jednie z dostępu do ograniczonej funkcjonalności Serwisu bez dokonania rejestracji usługi i utworzenia Konta; Użytkownikiem może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na rejestrację.
 4. Rejestracja - wypełnienie i akceptacja przez Użytkownika formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z Regulaminem oraz innymi postanowieniami stanowiącymi elementy umowy oraz akceptacja ich treści, w dowolnej formie wyraźnie akceptowalnej przez Administratora.
 5. Konto — dane tworzone i udostępniane przez Użytkowników, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
 6. Profil — część Serwisu przeznaczona dla Użytkownika zawierająca dane tworzone i udostępniane przez niego dobrowolnie w Serwisie, obsługiwane przez Administratora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Zamówienia ­­— Zamówienia podkładów muzycznych sprzedawanych przez Serwis, przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w „Koszyku” na stronie Serwisu.
 8. Serwis — sklep  internetowy midiplay.pl, działający pod adresem internetowym https://www.midiplay.pl, służący do świadczenia na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną przez Administratora. Serwis, jego wygląd graficzny, oprogramowanie, baza danych oraz jej zawartość udostępniania Uczestnikom podlegają ochronie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Podkład muzyczny – plik w formacie General Midi.
 • 02

      Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, reguluje warunki korzystania i działania Serwisu.            Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres              odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.                                                                                                       

 • 03

     Do właściwego korzystania z usług Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

 •  Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies oraz z Flash 10.0 lub nowszym, obsługująca język HTML5. Zalecane jest korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki Chrome lub Firefox.                                                       
 • 04
 1. Rejestracja konta przez Użytkownika jest możliwa jedynie po zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji.
 2. Użytkownik może przeglądać ofertę Sklepu Internetowego bez uprzedniego logowania się, jednak dokonanie zakupów wymaga rejestracji Klienta indywidualnego konta Klient
 3. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Rozpoczęcie świadczenia usług przez Administratora poprzedzone jest rejestracją Użytkownika, w wyniku której utworzone zostaje Konto Użytkownika. Konto zawiera Profil użytkownika, który może być zmieniany przez Użytkownika.
 5. Rejestracja odbywa się poprzez formularz rejestracyjny umieszczony pod adresem https://www.midiplay.pl/rejestracja. Z chwilą rejestracji rozpoczyna się świadczenie usług drogą elektroniczną i zostaje zawarta umowa pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem o świadczenie tych usług przez czas nieokreślony.

        W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko bądź w            przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa                      przyznaje zdolność prawną, firmę, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na          przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

 1. Nie dopuszcza się do wskazywania w Koncie danych osobowych osób trzecich, czy też ich wizerunku, w przypadku gdy Użytkownik nie uzyskał na to odpowiedniego zezwolenia lub zgody, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Administrator może uzależnić świadczenie swoich usług od przedłożenia kopii dokumentów zawierających ww. zezwolenia lub zgody, jak również odmówić świadczenia usług w przypadku gdy dokumenty te budzą jego wątpliwości.                                                                                                                                                                                                                              § 05
 1. Administratorem danych osobowych jest firma MidiPlay. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tą ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). 


Administrator oświadcza, iż Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień Administratora, które wynikają z ustaw o których powyżej mowa.

 1. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym mogą być wykorzystywane przez Administratora do rozpoczęcia, zmiany lub zakończenia świadczenia usług na rzecz Użytkownika.
 2. Dane gromadzone w trakcie świadczenia usług, takie jak np. adres IP, są wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celach technicznych oraz statystycznych. Ujawnienie danych osobowych oraz danych gromadzonych w trakcie świadczenia usług może nastąpić wyłącznie w celu świadczenia usług, w tym podmiotom pośredniczącym w płatnościach przy kupowaniu podkładów muzycznych oraz podmiotom i w sytuacjach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
 • realizacji wirtualnej umowy sprzedaży poprzez zaakceptowanie regulaminu
  • w celu informowania o nowościach oraz promocjach oferowanych
  przez sklep www.midiplay.pl
  • dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych oraz żadnych innych
  • każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych.
 1. c) Każdy Klient może zmienić swoje dane po zgłoszeniu do administratora serwisu poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie firmowej. Dane przekazywane są do firmy każdorazowo przy zamówieniach; punkt ten zatem dotyczy Klientów, których zamówienie jeszcze nie zostało zrealizowane
 2. d) Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone
  zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 1. Serwis wykorzystuje cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.
 2. W przypadku pojawienia się wątpliwości Administratora, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, Administrator podejmie następujące działania:
 • wezwie Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
 • zablokuje Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości sprawy.
 1. Ujawnienie danych osobowych przez Administratora może nastąpić wyłącznie w celu świadczenia usług oraz w sytuacjach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       § 06
 1. Użytkownik nie może korzystać z usług Serwisu:
 • w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usług, w szczególności, w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników,
 • w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
 • w sposób godzący w integralność i destabilizację Serwisu,
 • w sposób, który narusza prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników,
 • w sposób naruszający prawa autorskie i prawa pokrewne,
 • w sposób powodujący powstanie szkody u Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich,
 • w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności przynoszącej korzyści materialne.
 1. W przypadku naruszenia chociażby jednej z zasad korzystania z Serwisu, jak również w przypadku uznania, iż Użytkownik działa w inny sposób ze szkodą dla Serwisu lub innych Użytkowników, lub w inny sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator jest uprawniony do zablokowania Konta Użytkownika dopuszczającego się takich działań. Blokada Konta w powyższych sytuacjach jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług.
 2. Użytkownik ma prawo wykorzystywać zakupione w Serwisie podkłady muzyczne w celach niekomercyjnych i niehandlowych. Jakakolwiek forma rozpowszechniania naszych podkładów (m.in. udostępnianie w Internecie) jest zabronione.
 3. Kupujący nie może zachęcać ani zezwalać na korzystanie lub pobieranie plików muzycznych dla celów ich reprodukcji, opracowywania, przerabiania, wyświetlania, odtwarzania, nadawania lub przesyłania przez jakiekolwiek osoby trzecie.
 4. Użytkownik może wykupić dodatkową licencję na wykorzystywane naszych podkładów w celach komercyjnych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem Serwisu.
 5. Użytkownik ma prawo anulować zamówienie do momentu zaksięgowania wpłaty należności.                                                                                                                               § 07                                                       
 1. Podstawowym warunkiem realizacji zakupu towarów jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji.
 1. Użytkownik składając zamówienie oświadcza, że przesłuchał wersję demo zamawianych podkładów i nie ma zastrzeżeń co do ich jakości i formy.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Ceny podkładów muzycznych są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.
 4. Należność za zamówienie należy wpłacać na konto numer:
    
 5. Firma MidiPlay nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany dokonane w pliku przez klienta ( modyfikacje, przeróbki, migracje i optymalizacje pliku GM do innych formatów np: zmian i optymalizacja do formatu Tyros (XG) lub Korg RX - za wszelkie takie zmiany błędy w pliku wynikające z modyfikacji ponosi nabywca pliku. 
 6. Pliki, które zostały zmodyfikowane i przerobione a przy tym uległy uszkodzeniu (np: tekst karaoke oraz inne nie będą poprawiane prze midiplay.pl                                                                                                                                                                                               § 08

 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy uprzednio zarejestrować się na stronie internetowej www.midiplay.pl, zalogować się, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

  1. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka lub usuwanie z Koszyka.
  2. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru, na stronie wyświetli się odpowiedni komunikat.
  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
  5. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:
  6. Zamówionego Towaru,
  7. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,
  8. wybranego sposobu dostawy i terminu dostawy,
  9. kosztów dostawy,
  10. wybranej metody płatności,
  11. wybranego adresu dostawy.
  12. sposobie i terminie zapłaty
  13. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Udostępniającym Umowy sprzedaży licencji, zgodnie z treścią Regulaminu.
  14. Mając na względzie, że towary oferowany przez Udostępniającego mają postać cyfrową, Konsument dokonujący ich zakupu może wyrazić zgodę na przesłanie pliku utworu muzycznego przed upływem okresu na odstąpienie przez Konsumenta od umowy w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. Konsekwencją wyrażenia zgody na powyższe jest utrata prawa do odstąpienia od umowy wynikająca z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta.
  15. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  16. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.
 1. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z usług Administratora, poprzez zażądanie usunięcie swojego Konta i Profilu z Serwisu.
 2. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
 3. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, zawarcie nowej umowy i świadczenie usług uzależnione jest od wcześniejszego uzyskania zgody Administratora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               § 09
 1. Podkłady muzyczne sprzedawane w Serwisie są produktami firmy MidiPlay.
 2. Podkłady muzyczne sprzedawane są w postaci plików zapisanych w formacie General Midi, mp3 (320 Kbps),                                                                                                                                                                                                                                                  § 10
 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości świadczenia usług, za wyjątkiem konieczności dokonywania zmian i poprawek w Serwisie oraz przerw technicznych, o czym Administrator powiadomi uprzednio Użytkowników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub działaniem osób trzecich, za których nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Nazwy wykonawców i tytuły utworów należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.                                                                                                                                                                                                      § 11
 1. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
 • Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
 • nazwę Konta, którego reklamacja dotyczy,
 • przedmiot reklamacji,
 • okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Reklamacja winna zostać przesłana pod adresem Administratora.
 2. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Użytkownikowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.                                                                                                                                                                                                                                                        § 12
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Administratora pod adresem https://www.midiplay.pl/regulamin i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Użytkownikami.
 2. Administrator może w trakcie trwania umowy wydać nowy Regulamin albo dokonać zmiany treści Regulaminu w przypadku:
 • dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń, mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron, albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi, albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim, albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
 • zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
 • zmiany warunków świadczenia usług innych podmiotów, z usług których korzysta podczas świadczenia swoich usług,
 • zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń, użytych do świadczenia usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,
 • wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet, lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
 • siły wyższej,
 • zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Administratora, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne,
 1. O dokonanej zmianie, albo o wprowadzeniu nowego Regulaminu Administrator zawiadomi Użytkownika, przesyłając mu, na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej lub inny adres wskazany jako wyłączny adres do korespondencji e-mail z Użytkownikiem, treść Regulaminu, (w tym obejmującą zmiany Regulaminu wprowadzone przez Administratora) lub odnośnik do strony www zawierającej nowy Regulamin lub wprowadzane zmiany). Zmiany zostaną oznaczone w jego treści w sposób niebudzący wątpliwości.
 2. Nowy regulamin lub zmiana Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie Administratora, o ile Użytkownik, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.
 3. Postanowienia powyższe znajdują odpowiednie zastosowanie również w przypadku zmian w specyfikacjach usług, powodujących ograniczenie ich dotychczasowej funkcjonalności oraz zmian w cenniku.
 4. Do umów zawartych z Administratorem zastosowanie znajduje polskie prawo.
 5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumentów, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

 

 • 13
 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiednim miejscu na stronie internetowej www.midiplay.pl W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient  otrzymywać będzie na podany przez siebie adres e-mail Newsletter, a także inne informacje handlowe wysyłane                przez udostępniającego w imieniu swoim lub osób trzecich.
 2. Klient może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera i innych informacji handlowych, zaznaczając na stronie Sklepu Internetowego stosowne pole.

 

 • 14. Postanowienia końcowe
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Udostępniającym a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych  przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Udostępniającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Udostępniającego.
 3. Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Polityką prywatności dostępną w każdym czasie na stronie   internetowej www.midiplay.pl Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.                     
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 • 15

 

           Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 

                                                                                         

Szybki kontakt
Zadzwoń: 601 096 735

Napisz: midiplay@midiplay.pl
Newsletter

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.